Số tiền vay (1.000 VND) 100.000
Thời gian vay (tháng) 12
Lãi suất (%/năm) 10
Tiền trả mỗi tháng

Tổng tiền lãi

Tổng tiền phải trả

Tỷ lệ tiền lãi vay/phải trả