So sánh lãi suất, hồ sơ vay vốn của các ngân hàng để chọn khoản vay tốt nhất.

Vay mua nhà, đất

7,5%

Lãi suất

1%

Phí phạt trả nợ trước hạn

3,5%

Biên độ lãi*

15 năm

Thời hạn vay

Vay mua nhà, đất

8,5%

Lãi suất

3%

Phí trả nợ trước hạn

3,9%

Biên độ*

20 năm

Thời hạn vay

Vay mua xe

8%

Lãi suất

1%

Phí trả nợ trước hạn

3,5-4%

Biên độ*

5 năm

Thời gian vay

Vay mua xe

7,2%

Lãi suất

3%

Phí trả nợ trước hạn

3-4%

Biên độ**

5-7 năm

Thời gian vay

Vay tiêu dùng

1,5%/tháng

Lãi suất

500 triệu đồng

Khoản vay tối đa

5 triệu đồng

Thu nhập tối thiểu*

5 năm

Thời gian vay